Zaklikaj Zaklikaj

Regulamin

REGULAMIN PORTALU ZAKLIKAJ.COM

 

§ 1. Informacje wstępne

Portal jest własnością firmy SmartWebIT Michał Wojtczak z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Leszczyńskiego 4/29 , NIP 6112573419, Regon 362523134

Regulamin określa zasady uczestnictwa w portalu Zaklikaj.pl, prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki firmy związane z prowadzeniem portalu.

§ 2. Definicje

Aktywność – określony każdorazowo przez Firmę lub Partnera sposób korzystania z danego serwisu internetowego, który umożliwia otrzymanie Punktów.
Firma –firma SmartWebIT Michał Wojtczak, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu;
Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Nazwa użytkownika - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z Usługi;
Partnerzy – firmy współpracujące z firmą SmartWebIT w ramach portalu Zaklikaj.pl, które umożliwiają zbieranie punktów za zadania punktowe, zakupy i inne akcje.
Portal – Program Zaklikaj.pl - program lojalnościowy obejmujący współpracę z Partnerami Zaklikaj i umożliwiający jego Użytkownikom uzyskanie Punktów za Aktywności
Regulamin – niniejszy Regulamin
Serwis Zaklikaj.pl – serwis internetowy prowadzony przez firmę w domenie internetowej www.zaklikaj.pl;
Użytkownik – osoba fizyczna, która przystąpiła do Programu Zaklikaj.pl
Zadania  - określane każdorazowo przez  Firmę lub Partnera Programu sposoby realizacji określonego zadania, które umożliwiają otrzymanie punktów.
Zbanowanie – zatrzymanie współpracy z Użytkownikiem spowodowane naruszeniami Regulaminu przez Użytkownika.

§ 2. Dołączenie do Programu

 1. Użytkownikiem może każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Gdy uczestnik nie ma skończonych 18 lat, wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w programie.
 2. Zapisując się do programu, w procesie rejestracji należy podać dane osobowe zgodne z prawdą. Należy wypełnić swój profil wypełniając pola: Login, Hasło, Email
 3. Wypełnienie pola: Adres zamieszkania, Pesel, Telefon jest niezbędne do wysyłki zdobytej nagrody. Pola te można uzupełnić dopiero podczas odbierania pierwszej nagrody. Pole Pesel niezbędne jest do poprawnego rozliczenia się Firmy z polskim Urzędem Skarbowym.
 4. Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto, wiąże się to także z tym, że z jednego komputera nie ma możliwości logowania się do Portalu na więcej niż jedno konto, nawet jeśli te konta należą do innych osób
 5. Osoba dołączająca do Programu musi zaakceptować regulamin.
 6. Po poprawnej rejestracji przez użytkownika, na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość w celu potwierdzenia aktywacji konta. Kliknięcie w otrzymany w wiadomości link jest niezbędny do dalszego procesu rejestracji konta.
 7. Z chwilą aktywacji konta Użytkownik może zalogować się do Portalu Zaklikaj.pl i zacząć wykonywać Aktywności.

§ 3. Prowadzenie konta

 1. Celem wykluczenia nadużyć - Firma dopuszcza możliwość korzystania maksymalnie 1 osoby z tego samego cookies i IP. W przypadku korzystania z tego samego IP większej niż 1 liczby osób – fakt ten musi zostać zgłoszony poprzez e-mail pod adresem: pomoc@zaklikaj.pl Nie zgłoszenie tego faktu, może skutkować blokadą wszystkich kont użytkowników korzystających z tego samego IP.
 2. Nie ma możliwości połączenia kont a w szczególności przeniesienia punktów z jednego na drugie konto.
 3. Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać swoich danych do logowania się
 4. W przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika istnieje możliwość odzyskania hasła. Podczas logowania należy kliknąć „Zapomniałem hasła”
 5. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomości zawierających informacje o portalu, informacje handlowe o ofercie Firmy oraz Partnerów Programu Zaklikaj.pl. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie tych informacji ze skutkiem określonym w § 11 Regulaminu.
 6. Firma zastrzega sobie prawo skasowania Konta Użytkownika, który od dłuższego czasu nie zalogował się do Portalu. Skasowanie Konta może nastąpić, gdy użytkownik nie loguje się do Portalu przez minimum 12 miesięcy. Po skasowaniu konta punkty przepadają bezpowrotnie.

§ 4. Punkty

 1. Użytkownik otrzymuje punkty za określone Aktywności. Dana ilość punktów do zdobycia za określone Aktywności jest różna. W opisie każdej Aktywności podana jest ilość punktów możliwych do zdobycia.
 2. Użytkownik może otrzymywać punkty za polecanie Programu innym użytkownikom. Punkty przyznane będą po spełnieniu warunków opisanych w zakładce „Link polecający”
 3. Firma zastrzega sobie prawo do skontrolowania Użytkownika pod kontem poprawności zdobywania punktów a w szczególności do tego czy Użytkownik nie posługuje się różnego rodzaju automatami wykonującymi zadania za niego.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszeń Firma zastrzega sobie prawo Zbanowania Użytkownika. Po takiej czynności konto Użytkownika zostaje skasowane a wszystkie zebrane dotąd punkty skasowane bez możliwości ich odzyskania.
 5. W przypadku niepoprawnie wykonanych zadań Firma zastrzega sobie prawo cofnięcia przyznanych punktów za zadanie, które było wykonane niepoprawnie.
 6. Punkty przestają być ważne z chwilą usunięcia konta.

§ 5.  Nagrody oraz proces ich odbioru

 1. Użytkownik może w każdej chwili wymienić zebrane punkty na Nagrody o ile posiada wystarczającą ilość Punktów.
 2. Nagroda może zostać wysłana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. W razie potrzeby Użytkownik zobowiązany jest do wskazania organu podatkowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 4. Użytkownik, który chce zrealizować nagrodę na inne dane niż te podane w formularzu rejestracyjnym, winien zaznaczyć taką informację w komentarzu do zamówienia, wskazując inny adres dostarczenia nagrody i podanie stosownych danych.
 5. Firma nie odpowiada za niedostarczenie Nagrody w przypadku błędnie wypełnionych danych.
 6. Nagrody wysyłane będą poprzez In-Post oraz firmę kurierską.
 7. Koszt transportu pokrywa Firma.
 8. Wysyłka towaru następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia wymiany Puntków na Nagrode.
 9. Firma nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu Nagrody spowodowane opóźnieniami u Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 10. Firma informuje iż prezentowane w katalogu Nagrody mogą nieco różnić się od ich rzeczywistego wyglądu. Inny kolor produktu, czy trochę inny niż na zdjęciu kształt Nagrody nie mogą być podstawą do reklamacji.
 11. Firma może anulować polecenie zamiany Punktów na prośbę Użytkownika skierowaną do Firmy.  Decyzję w tym zakresie Firma podejmuje według własnego uznania.
 12. Użytkownik, który odebrał nagrodę/nagrody otrzyma formularz pit-8c (informacja o dochodzie z innych źródeł) w celu poprawnego złożenia swojej deklaracji podatkowej. Wydanie nagrody może być uzależnione od podania przez Użytkownika danych i ew. zweryfikowania ich,niezbędnych do ewidencji podatkowej.

§ 6. Koszty

 1. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów za użytkowanie portalu Zaklikaj.com

§ 7. Rezygnacja

 1. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto. W tym celu należy napisać email na adres kontakt@zaklikaj.pl z informacją o chęci usunięcia konta.
 2. Firma może wykluczyć Użytkownika z uczestnictwa w Programie w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik:

             - narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności podał niezgodne ze stanem faktycznym dane w formularzu rejestracyjnym lub po zarejestrowaniu
             - działa na szkodę Firmy lub jej Partnerów
             - jego dane konta zawierają słowa powszechnie uznane za wulgaryzmy
             - cofnął zgodę o której mowa w §2 ppkt. 5 Regulaminu
             - nie uaktywnił linku, o którym mowa w § 2 ppkt. 6 Regulaminu w terminie 10 dni od momentu dokonania wszystkich czynności określonych w § 2 Regulaminu
             - nie dokonywał logowania, przez okres dłuższy niż 3 miesiące oraz na jego Koncie nie zostały w tym czasie zaewidencjonowane żadne Punkty
            - nie dokonywał logowania, o którym mowa w §3 ppkt. 6 przez okres dłuższy niż 12 miesięcy
  Skutkiem wykluczenia z uczestnictwa w Programie jest utrata wszystkich uzyskanych Punktów, które nie zostały wymienione na Nagrody. W przypadku złożenia polecenia        zamiany Punktów na Nagrodę przed wypowiedzeniem uczestnictwa w Programie, zamiana zostanie zrealizowana.

§ 8. Zabronione praktyki

 1. Zabrania się posiadania więcej niż 1 Konta przez danego Użytkownika.
 2. Zabrania się używaniem jakichkolwiek automatów generujących sztuczny ruch na stronie Zaklikaj.pl bądź na stronie Partnerów.
 3. Zabrania się posługiwania fikcyjnymi konta przy rejestracji lub przy wykonywaniu zadań np. zadania dot. Polubień Facebook
 4. Zabrania się działania na szkodę Firmy poprzez m.in. udostępnianie informacji o realizowanych na Portalu zadaniach.

§ 9.  Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

1. Aby oferować jeszcze lepsze usługi oraz aby optymalizować naszą ofertę, gromadzimy dane dotyczące  wykonanych Akcji oraz dane, które użytkownicy wprowadzają na stronach internetowych, które są w 100% własnością firmy SmartWebIT Michał Wojtczak
2. Dane te są wykorzystywane przez nas wyłącznie w celu ulepszania świadczonych usług i kontrolowania „prawidłowości” zamówień składanych u reklamodawców. Dane te nie są dostępne dla osób trzecich ani nie są sprzedawane osobom trzecim.
3. Portal zaklikaj.pl korzysta z plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które strona internetowa wysyła na komputer, tablet lub telefon komórkowy. Pliki te usprawniają działanie portalu np. w przypadku automatycznego logowania na naszej stronie. Jest to możliwe, ponieważ portal Zaklikaj zapamiętuje dane do logowania użytkownika za pośrednictwem pliku cookie.
4. Firma przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Programu oraz w celach marketingowych (z wyłączeniem nr Pesel który nie jest przekazywany nikomu).
5. Uczestnik przystępując do Programu wyraża zgodę na otrzymywanie od Firmy e-maili lub innej korespondencji w celach związanych z Programem (w tym, np. z wydaniem Nagrody) i w celach marketingowych Firmy i jej Partnerów.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamacje
 2. W przypadku, gdy konieczne jest dostarczenie przedmiotu reklamacji do Firmy  - koszt dostarczenia ponosi Użytkownik. Przedmiot reklamacji Firma dostarcza z powrotem na własny koszt.
 3. Podstawy reklamacji nie może nadto stanowić powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych.
 4. Firma rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 11.Postępowanie reklamacyjne c.d.

 1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania niewłaściwych danych, w szczególności za podanie przez Użytkownika niewłaściwego adresu, na który ma zostać dostarczona Nagroda.
 2. Firma nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej, jak również w przypadku, gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których zachowania Firma nie ma jakiegokolwiek wpływu.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych (w tym nieaktualnych) danych w formularzu rejestracyjnym i po zalogowaniu.
 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwych uczestników i współpracowników biznesowych ani żadnych innych nieuczciwych osób, oszustów, oraz za konsekwencje działań przypadkowych lub będących wynikiem złego zrozumienia i interpretacji Regulaminu.
 5. Organizator nie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości zaistniałe w wyniku przesyłania Nagród, na które nie ma i nie mógł mieć bezpośredniego wpływu.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik nie może wysuwać żadnych roszczeń w związku z ewentualnymi błędami Zaklikaj.pl. Dla każdej ze stron korzystne jest informowanie Zaklikaj.pl o tego rodzaju sytuacjach przez użytkownika. Firma dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać ewentualny problem.
 2. Mimo wszelkich starań dokładanych przez Zaklikaj.pl podczas tworzenia internetowego programu lojalnościowego i usług dodatkowych, nie możemy zagwarantować pełnej satysfakcji użytkownika. Wszelkie skargi należy zgłaszać do nas drogą mailową.
 3. Regulamin jest dostępny za pośrednictwem Serwisu Zaklikaj.pl
 4. Regulamin może zostać zmieniony przez Firmę w każdej chwili. O takim fakcie Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.
 5. W przypadku braku zgody Użytkownika na nowe brzmienie Regulaminu, może on wypowiedzieć umowę o uczestnictwo w Programie Zaklikaj.pl
 6. Firma zastrzega sobie prawo zmiany katalogu Nagród. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany Regulaminu.
 7. Nagrody wybrane przez Uczestnika Programu nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Organizator nie wystawia faktur VAT na Nagrody uzyskane przez Użytkownika
 8. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi odnośnie Nagród należy kierować do producentów i autoryzowanych dystrybutorów.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2015 rok

 

Zmiany w regulaminie:

23.03.2016  - serwis zmienił nazwę z zaklikaj.pl na zaklikaj.com . Obie nazwy są jednak poprawne i oba adresy www prowadzą do tej samej strony.

Zaklikaj.com to serwis, który traktować można jako zarabianie przez internet albo praca w domu.
Użytkownicy wykonują proste zadania, zdobywają punkty i odbierają darmowe nagrody.
Praca przez internet jest coraz częstszym sposobem zarobku. Dołącz do naszej społeczności i zgarniaj nagrody za czynności, które wykonujesz codziennie!
Zarabianie przez internet nie jest takie trudne. Zobaczysz, że Twoja praca w domu czyli praca przez internet okaże się prosta i szybka.